مطالعات مالی و اقتصادی

هر طرح یا پروژه اقتصادی چه در حوزه پروژه های سرمایه گذاری، چه در حوزه پژوهش های زیرساختی و یا سایر موضوعات مرتبط در اولین گام نیازمند انجام مطالعات اقتصادی است تا بدین منظور با طراحی ساختار و پلان عملیاتی ضابطه مند و مستدل زمینه موفقیت پروژه در مراحل بعدی فراهم آید. در شرکت پویا اتحاد شرق  این موضوع یکی از موارد کلیدی برای سرمایه‌گذاری در هر پروژه بوده است. از این رو واحد مطالعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری با رویکرد مطالعه و ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌های پیشنهادی و همچنین پروژه‌های جاری یکی از موضوعات مهم در این شرکت بشمار می آید.