مشاوره شهرسازی و معماری

  • خدمات مشاوره شهرسازی، معماری و طراحی فاز های صفر، یک و دو 
  • انجام مطالعات پایه شامل بررسی و شناخت و تحلیل سایت پروژه، از ابعاد اقتصادی – اجتماعی ، کالبدی
    عملکردی و۔۔
  • تعریف پروژه های محرک توسعه ۔اقتصادی و تحقق پذیر
  • مدیریت و ارائه خدمات تخصصی طراحی
  • نظارت و ساخت
  • مدیریت کسب وکار پروژه