مدیریت طرح و ساخت

خدمات مدیریت طرح و ساخت (EPC)، مدیریت طرح و ساخت و تامین مالی (F+EPC) پروژه های عمران شهری با تاکید بر:

  • پروژه های بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری با الگوی مشارکت مالکین و ساماندهی سرمایه های خرد
  • طرحهای الگوی شهرسازی در راستای اصلاح معضلات شهری