مدیریت بهره برداری

  • مطالعات پایه مدیریت بهره برداری و تدوین برنامه استراتژیک و سند راهبردی بهره برداری از پروژه
    های تجاری- اقامتی و گردشگری
  • طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی واحد بیره برداری
  • اجرای فرآیند بهره برداری شامل تبلیغات و بازاریابی ، نگهداری از ساختمان و کلیه امکانات و تجهیزات و
    مدیریت کسب وکار پروژه