شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد

پویا اتحاد شرق > شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد

تجارب ما هویت ما را تعریف می کند

طی 10 سال گذشته، ما از یک شرکت منطقه ای به یک نیروگاه راه حل فناوری جهانی رشد کرده ایم.