دکتر جعفر مهرآبادی

مشاور متخصص در پویا اتحاد شرق

  • تخصص ها: متخصص در امور شهرسازی و صنعت ساختمان

درباره دکتر جعفر مهرآبادی

کارشناسي مهندسی عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي

کارشناسي ارشد عمران- آب علوم و تحقيقات تهران

دکتري علوم و مهندسي آب- سازه آبي دانشگاه فردوسي مشهد

سوابق اجرايي:

1-عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار و مدير گروه عمران -معماري

2- 18 سال سابقه اجرايي در پروژه هاي عمراني (مشاور- پيمانکار-کارفرما)

3-معاون عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 1385 -1392

4- مدير پروژه بافت فرسوده سبزوار طرح ارگ عظميم اميريه

5- ناظر پايه ارشد نظام مهندسي ساختمان

6-عضو پنل تخصصي علاج بخشي سد بيدواز اسفراين – وزارت نيرو ، شرکت مديريت منابع آب ايران

مقالات ارائه شده در مجلات(علمي –پژوهشي)

مهرآبادي جعفر،قهرمان بيژن،اسماعيلي کاظم،مطالعه آزمايشگاهي فرآيند خوددفني لوله مستغرق روي بستر فرسايش پذيردر جريان دائمي، مجله علوم و مهندسي آب،دانشگاه شهيد چمران اهواز،1395

مهرآبادي جعفر،قهرمان بيژن،اسماعيلي کاظم،تحليل آزمايشگاهي اثرمتقابل جريان يکسويه و باله بر مکانيزم خوددفني خطوط لوله ، نشريه آبياري و زهکشي ايران ،1395

فرزي ابولفضل ، مهرآبادي جعفر ” تحليل نظام‌يافته نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي مربوط به استفاده مجدد در محل آب خاکستري مبتني بر فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي؛ مطالعه موردي ايران” مجله علمي پژوهشي تحقيقات منابع آب ايران 1398

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

1-مهرآبادي جعفر ، اسماعيلي کاظم ، طراحي سرريز با فشار کنترل شده جهت مقابله با پديده کاويتاسيون ، همايش ملي بهره برداري بهينه از منابع آب ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول ، دزفول 1391

2-مهرآبادي جعفر ، اسماعيلي کاظم ، روشهاي کاهش اثر مقياس در مدل سازي فيزيکي هواده ها جهت کاهش خطر کاويتاسيون “، کنفرانس ملي تکنيک هاي نوين محاسباتي و بهينه سازي در مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز ، سقز

3-مهرآبادي جعفر، قهرمان بيژن ، آناليز متدولوژي هاي جديد در تخمين عمق آبشستگي پايه پل،همايش ملي عمران و توسعه پايدار،موسسه آموزش عالي خاوران ،آذر 1392

4-مهرآبادي جعفر،فرزي ابولفضل،روش هاي بهينه سازي منحني قائم سرريز و تونل آب بر، جهت کاهش خطر کاويتاسون،کنفرانس بين المللي عمران،معماري وتوسعه پايدار شهري،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز،آذر ماه 1392

5-مهرآبادي جعفر ، فرزي ابوالفضل ،بررسي پديده خود دفني لوله مستغرق در کف دريا با استفاده از اسپويلر،همايش ملي عمران و توسعه پايدار،موسسه آموزش عالي خاوران ،آذر 1392

6- فرزي ابولفضل ، مهرآبادي جعفر، استفاده مجدد از آب حاکستري :تکنولوژي هاي موجودفرصت ها و تهديدها،همايش بين المللي معماري عمران و شهرسازي در هزاره سوم،تهران ،1394

7- مهرآبادي جعفر،قهرمان بيژن ،اسماعيلي کاظم ،اعتبارسنجي برخي از روش هاي پيش بيني عمق تعادل حفره آبشستگي،1395، دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران ،معماري و مديريت شهري،دانشگاه صنعتي امير کبير

8–مهرآبادي, جعفر، 1398، مطالعه موردي متغيرهاي موثر بر احتمال وقوع پديده کاويتاسيون در سرريز شوت، سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت، تهران، دانشگاه صنعتي شريف

ترتیب بر اساس:

مقایسه املاک

مقایسه