مشاوران و کارشناسان مجموعه

پویا اتحاد شرق

مشاوران

مشاور متخصص , پویا اتحاد شرق
تحلیلگر اقتصادی
مشاور متخصص , پویا اتحاد شرق
متخصص در امور شهرسازی و صنعت ساختمان
مشاور متخصص , پویا اتحاد شرق
مهندسی شهرسازی و طراحی شهری

کارشناسان

کارشناس فروش , پویا اتحاد شرق
کارشناس فروش
مدیر فروش , پویا اتحاد شرق
مدیر فروش هتل حیات شرق و شکوه ایمان
کارشناس فروش , پویا اتحاد شرق
کارشناس فروش
کارشناس فروش , پویا اتحاد شرق
کارشناس فروش
مدیر فروش , شرکت پویا اتحاد شرق
مدیر فروش
دیجیتال مارکتینگ , پویا اتحاد شرق
مارکتینگ و توسعه‌بازار
کارشناس فروش , پویا اتحاد شرق
کارشناس فروش
مدیر طرح , پویا اتحاد شرق
مدیریت طرح
کارشناس فروش , پویا اتحاد شرق
کارشناس شهرسازی
کارشناس فروش , شرکت پویا اتحاد شرق
کارشناس فروش
کارشناس فروش , پویا اتحاد شرق
کارشناس فروش
مدیر مالی , پویا اتحاد شرق
واحد مالی
مدیردفتر مدیرعامل , پویا اتحاد شرق
مدیردفتر مدیر عامل
کارشناس فروش , پویا اتحاد شرق
کارشناس فروش
کارشناس فروش , پویا اتحاد شرق
کارشناس فروش

مقایسه املاک

مقایسه