تیم ما

بنیامین اسماعیلی

مشاور ارشد

یک حرفه ای آب است که مهارت های تحلیلی و سازمانی را برای کار پروژه و پشتیبانی از توسعه شبکه در سراسر آبیاری، آب، بهداشت و بهداشت در مناطق شهری و روستایی ترکیب می کند.

یک حرفه ای آب است که مهارت های تحلیلی و سازمانی را برای کار پروژه و پشتیبانی از توسعه شبکه در سراسر آبیاری، آب، بهداشت و بهداشت در مناطق شهری و روستایی ترکیب می کند.

ساغر موسوی

فروش و بازاریابی

مدیر عامل بنیاد راک و متخصص ارشد مدیریت دانش است. او دارای بیش از 20 سال تجربه کاری در همکاری های بین المللی است. شایستگی های اصلی او در حمایت و تسهیل فرآیند مشارکتی، یادگیری سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک است. پرشور در مورد درک گفتار، یادگیری و فرایندهای همکاری در کار خود است.

مدیر عامل بنیاد راک و متخصص ارشد مدیریت دانش است. او دارای بیش از 20 سال تجربه کاری در همکاری های بین المللی است. شایستگی های اصلی او در حمایت و تسهیل فرآیند مشارکتی، یادگیری سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک است. پرشور در مورد درک گفتار، یادگیری و فرایندهای همکاری در کار خود است.

سحر محمدی

افسر ارشد بازاریابی

دوست دارد هر زمان که بخواهد می خندد. وی برای 18 سال به بهبود دسترسی به آب آشامیدنی در کشورهای در حال توسعه اقدام کرده است، به ویژه در زمینه آبهای زیرزمینی و حفاری و خدمات پایداری. او محقق و تسهیل کننده ماهر است، با تجربه گسترده تیم های بین المللی و بین رشته ای.

دوست دارد هر زمان که بخواهد می خندد. وی برای 18 سال به بهبود دسترسی به آب آشامیدنی در کشورهای در حال توسعه اقدام کرده است، به ویژه در زمینه آبهای زیرزمینی و حفاری و خدمات پایداری. او محقق و تسهیل کننده ماهر است، با تجربه گسترده تیم های بین المللی و بین رشته ای.

داوود نوری

افسر ارشد بازاریابی

تجربه در تمام جنبه های طراحی معماری، برنامه ریزی، ساخت و ساز ساختمان های عمومی و مدیریت امکانات در آثار عمومی بزرگ پروژه برای طرح های مسکن، آموزش و امکانات بهداشتی، از جمله زیرساخت آموزش و پرورش ابتدایی، کالج ها، دانشگاه ها و نیز بیمارستان ها و درمانگاه تکمیل کرده است.

تجربه در تمام جنبه های طراحی معماری، برنامه ریزی، ساخت و ساز ساختمان های عمومی و مدیریت امکانات در آثار عمومی بزرگ پروژه برای طرح های مسکن، آموزش و امکانات بهداشتی، از جمله زیرساخت آموزش و پرورش ابتدایی، کالج ها، دانشگاه ها و نیز بیمارستان ها و درمانگاه تکمیل کرده است.

فرهاد محمدپور

مدیر

یک متخصص بهداشت و درمان با کیفیت آب و محیط زیست است که متشکل از تخصص فنی، مهارت های پشتکار و استدلال استراتژیک برای چالش ها در زمینه تامین آب، بهداشت، مدیریت آب و زیرساخت های روستایی است.

یک متخصص بهداشت و درمان با کیفیت آب و محیط زیست است که متشکل از تخصص فنی، مهارت های پشتکار و استدلال استراتژیک برای چالش ها در زمینه تامین آب، بهداشت، مدیریت آب و زیرساخت های روستایی است.