تاریخچه ما

پویا اتحاد شرق > تاریخچه ما

بیش از 50 سال تجربه

شرکت در سال 2005 در سنت لوئیس، میسوری، به عنوان تولید کننده موتورهای الکتریکی و طرفداران تاسیس شد. طی 10 سال گذشته، ما از یک شرکت منطقه ای به یک نیروگاه راه حل فناوری جهانی رشد کرده ایم.