طرح تعریض ورودی شرقی شهر کاشمر

10 کیلومتر

طرح تعریض ورودی شرقی شهر کاشمر

10کیلومتر

تغریض ورودی شهر کاشمر

مقایسه املاک

مقایسه