طرح تعریض ورودی شرقی شهر کاشمر

۱۰ کیلومتر

طرح تعریض ورودی شرقی شهر کاشمر

۱۰کیلومتر

تغریض ورودی شهر کاشمر

مقایسه املاک

مقایسه