مسیل شرقی کاشمر

طرح بازآفرینی بافت فرسوده

مسیل شرقی کاشمر

مقایسه املاک

مقایسه